Algemene voorwaarden van Juridisch advies en trainingsbureau Nova Juridica te Kampen.

Nova Juridica is een juridisch advies en trainingsbureau welke uit eigen naam adviezen verstrekt en cursussen aanbiedt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle werkzaamheden van Nova Juridica, daaronder begrepen alle opdrachten, vervolgopdrachten of gewijzigde of aanvullende opdrachten die de opdrachtgever aan Nova Juridica heeft verstrekt of zou kunnen gaan verstrekken en welke Nova Juridica in behandeling heeft genomen zulks met uitsluiting  van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever tenzij deze door Nova Juridica schriftelijk zijn aanvaard.

Al de opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en te zijn aanvaard door Nova Juridica, ook indien het de uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

De uit een opdracht voortvloeiende verplichting tot dienstverlening bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. De opdrachtgever is verplicht om al de feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht, als mede alle door Nova Juridica verlangde gegevens en informatie te verstrekken aan Nova Juridica. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Nova Juridica verstrekte gegevens en informatie.

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Nova Juridica de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Nova Juridica spant zich in om aan de opdracht verbonden werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Nova Juridica is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van werkzaamheden.

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis -waaronder ook een nalaten wordt begrepen - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Nova Juridica gesloten beroepsaansprakelijk-heidsverzekering aanspraak geeft. Indien er om welke reden geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door Nova Juridica in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte en ontvangen bedrag, tot een maximum van € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro).

Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld door Nova Juridica, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Nova Juridica gegeven opdrachten de bevoegdheid van Nova Juridica in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Nova Juridica voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten. De genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Verstrekte opdrachten aan Nova Juridica zullen uitsluitend door Nova Juridica en of door Nova Juridica aangetrokken derden worden uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Niet gecontracteerde partijen kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de wijze waarop deze al dan niet zullen worden uitgevoerd geen rechten ontlenen.  

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Nova Juridica vrijwaart opdrachtgever Nova Juridica en diens hulppersonen voor en tegen, en zal opdrachtgever Nova Juridica schadeloos stellen daaronder begrepen de redelijke kosten van rechtsbijstand ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Nova Juridica mocht hebben of jegens Nova Juridica mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Nova Juridica voor de opdrachtgever of die anderszins verband houden met de opdracht van opdrachtgever aan Nova Juridica.

De door opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie bestaat uit honorarium, cursuskosten, kantoorkosten, overige verschotten en omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – en de aan de opdracht bestede tijd. De kantoorkosten zoals verzendingen per post, kosten van telefoon, fax en e-mail, kopieerkosten en documentenvervaardiging worden forfaitair berekend op 3% van het honorarium. De overige verschotten kunnen bestaan uit kosten die in het kader van de opdracht zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d.  Alle bedragen zijn exclusief BTW. Nova Juridica kan betaling van een voorschot verlangen ter verrekening met de einddeclaratie.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening te worden voldaan. Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten, die 15% van het te incasseren bedrag belopen met een minimum van € 50,00 komen voor rekening van opdrachtgever.

Nova Juridica is bevoegd om na voorafgaande kennisgeving de werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten indien een opeisbare declaratie of een gevraagd voorschot door opdrachtgever niet is voldaan, zonder dat Nova Juridica aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die hierdoor mocht ontstaan.

Indien een opdracht door meer dan een opdrachtgever wordt verstrekt, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

Op de rechtsverhouding tussen Nova Juridica en haar opdrachtgever(s) is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Nova Juridica en een opdrachtgever kennis te nemen. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

Niet alleen Nova Juridica maar ook alle personen - zowel zij die op enigerlei wijze aan Nova Juridica zijn verbonden als ook derden - die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal (op aanvraag) verkrijgbaar. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.